„Pantellus, duijvel ! droch ! Bedriegert snooden guijt
Eer-rover ! eere-dieff ! Godlosen ! schalck ! schaefuijt
Hertbreeckert ! ziels-vergif ! gij fielt ! gij mensche-nicker !
onwaerdigh ghij gheniet het minst des zons geslicker !
De aerde barst van spijt Waer gij u treeden zet !
[...]
pantellus, nutter waert dat gij noijt waert gebooren,
Als dat ghij kancker werdt die menschen herten eet !
Bij d Hemel dat de ramp, het ongelijck en t leedt
t Gun gij mijn Huijs aendoedt, aen u sal zijn gewroken !
Vermits ghij hebt vermoordt ! Verquist ! vernield ! gebroken !
t gun wesen hadt, en weesen niet weer geven kundt !
t is wonder dat de lucht u longen asem gunt !
En niet een donderslagh u hersenen verpletten !
en u als vuijlste fielt voor S fieltens spiegel zetten !
Ghij Barabassche slaef ! Areposlijck gespuijs
die bloedtschandt brocht : helaes ! in t eerelijcke huijs !
Gij tijger ! O Griffoen ! gij vuijlste padd der padden !
Diet zuijvere geslacht zoo eerloos komt bekladden”

Permanente koppeling naar deze specifieke verwensing.


Automatisch Ouderwetsch Uitgefoeterd is een idee van Arjen van Kol voor in1woord en is gebouwd naar het voorbeeld van de Shakespearean insulter. Het bevat verwensingen uit de pen van Bredero, Vondel, Cats, Hooft, Wolff en Deken, Multatuli en tal van anderen. Bij het verzamelen van het materiaal is dankbaar gebruik gemaakt van synoniemen.net, Miels' Oud Nederlandsch Scheldwoorden Archief, het WNT, Google books, Project Gutenberg en in het bijzonder de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Moge God hen allen lonen!